• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Opbrengsten

Opbrengstgericht werken 
Wij werken in onze school planmatig / systematisch aan het bieden van de onderwijsondersteuning aan onze leerlingen die zoveel mogelijk aansluit op hun onderwijsbehoeften. Onze leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.

De werkwijze rondom de zorg en ondersteuning in onze school is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. In onze schoolgids is een hoofdstuk "Onze doelen en resultaten" opgenomen. Hieronder leest u in het kort hoe we omgaan met onze leeropbrengsten. 

- Wij gebruiken een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten voor het
  volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
- Onze leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de
  leerlingen.

We werken a.d.h.v. van een aantal fases die u hieronder kunt lezen. 

Waarnemen
In de fase van het waarnemen verzamelen en ordenen de leraren gegevens over alle leerlingen en over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk, gesprekken met leerlingen en ouders en de resultaten op methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen.
Voor de afname van de methodeonafhankelijke toetsen volgen wij de signaleringskalender.
De opbrengsten van de methodeonafhankelijke toetsen worden verzameld op:
- schoolniveau
- groepsniveau
- leerlingniveau

In de fase van het waarnemen zetten de leraren de volgende stappen:

- Verzamelen van gegevens over leerlingen in het groepsoverzicht en op basis hiervan
  evalueren van het vorige groepsplan;
- Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra
  aandacht nodig hebben

Begrijpen
- MT en IB analyseren de opbrengsten op schoolniveau
- De leraren analyseren de opbrengsten op groepsniveau
- De leraren gaan op basis van de in het groepsoverzicht verzamelde gegevens na wat 
  de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep zijn, in het bijzonder voor de
  kinderen die in de fase van waarnemen gesignaleerd zijn.

In deze fase van begrijpen zetten de leraren de volgende stap:
Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zowel op didactisch als edagogisch niveau.

Plannen
- Op schoolniveau stellen MT en IB per vakgebied de doelen vast
- O
p groepsniveau stellen de leraren per vakgebied de doelen vast
- Op leerlingniveau stellen de leraren op basis van de onderwijsbehoeften van de
  leerlingen vast hoe zij/hij op een bepaalde manier een aanbod kan organiseren dat
  afgestemd is op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep.

Vervolgens stellen zij voor de komende periode een (groeps)plan op. Binnen dit (groeps)plan is er een basisarrangement voor de hele groep, daarnaast is er een intensief basisarrangement voor leerlingen die behoefte hebben aan extra instructie en een verdiept basisarrangement voor leerlingen die behoefte hebben aan verdieping .

In deze fase van het
plannen zetten de leraren de volgende stap:

- De leraar stelt het (groeps)plan vast.
- Na realisatie van het bovenstaande vindt er een groepsbespreking plaats met de IB. 
- Hierop volgend kan voor een incidentele leerling een leerlingbespreking volgen ( zie
  notitie groepsbespreking in Parnassys).

Realiseren
De leraren richten de klassenorganisatie optimaal in en treffen de nodige voorbereidingen, zodat het (groeps)plan uitgevoerd kan worden. Afgeleid van het (groeps)plan maken de leraren een week- of dag planning. Instructie wordt gegeven volgens het Directe Instructie Model. Tijdens de uitvoering van het (groeps)plan verzamelen de leraren gegevens over de resultaten van hun aanbod. De fase “realiseren” loopt daarmee door in de fase “waarnemen” (cyclisch proces).

In de fase van het
realiseren zetten de leraren de volgende stap:

Uitvoeren van het (groeps)plan.
In deze fase legt de IB een groepsbezoek af, met daaraan gekoppeld een bespreking. De
cyclus OGW/ HGW wordt twee maal per schooljaar uitgevoerd.