• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

CPOV, GMR en MR

Het Baken maakt deel uit van de stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal (CPOV). Deze stichting bestaat uit 14 scholen. Aan het CPOV is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden (GMR). Deze raad bestaat uit 14 leden van wie 7 personeels- en 7 ouderleden. Alle 14 scholen leveren een GMR-lid, waarbij de GMR suggesties kan doen ten aanzien van het gewenste profiel van het CPOV. De school heeft autonomie in het aanwijzen van de afgevaardigde. Dit GMR-lid heeft ook zitting in de MR van de desbetreffende school en is verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming tussen de GMR en de MR van de school. De zittingsperiode van een GMR-lid is vier jaar en het is mogelijk om deze periode met vier jaar te verlengen. Voor onderwerpen waarvoor de GMR instemmings- of adviesrecht heeft, kan elke MR om een standpunt worden gevraagd. Daarnaast heeft de MR de mogelijkheid om met de GMR over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan.

De directeur van Het Baken informeert de secretaris van de MR over de vergaderingen van de GMR door tijdig de agenda en de notulen te verstrekken.