• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

MR-communicatie

Communicatie met de achterban

De communicatie met de achterban bestaat uit de informatieverstrekking van MR-relevante zaken aan ouders en/of verzorgers en alle personeelsleden van Het Baken. Om het contact met de achterban zo optimaal mogelijk te houden, hecht de MR aan betrokkenheid en feedback. Dat betekent dat de MR niet alleen eenzijdig informatie zal verstrekken, maar nadrukkelijk ook een luisterend oor wil bieden en meningen vanuit haar achterban zal meewegen in besluitvormingstrajecten. Hiertoe is het enerzijds van belang dat MR-leden toegankelijk zijn, en anderzijds is “zichtbaarheid” van de MR zelf en van de onderwerpen waarmee de MR bezig is, van belang. Ook zijn vertegenwoordigers van de achterban welkom bij het “open” deel van een MR-vergadering om mee te discussiëren over een specifiek agendapunt of een mening kenbaar te maken. Hiertoe meldt de persoon zich bij de voorzitter van de MR, waarna een afspraak kan worden gemaakt.

Reguliere informatieverstrekking aan achterban

Aan het begin van het schooljaar worden ouders in kennis gesteld van de MR, haar leden en de wijze van bereikbaarheid. Algemene informatie over de MR wordt geplaatst op de internetsite van Het Baken. Vergaderstukken als de agenda en de (vastgestelde) notulen worden na iedere vergadering eveneens op de MR-pagina van de internetsite van Het Baken geplaatst. Een kort verslag van de hoofdpunten van de vergadering wordt geplaatst in het Scheepsjournaal en op de internetsite.

Specifieke informatieverstrekking

In geval er aanleiding toe is, kan de MR besluiten om informatie te verstrekken over een specifiek onderwerp via de internetsite en via e-mail aan alle ouders (verzorgers) van Het Baken.

Communicatie met de directie

De communicatie met het bevoegd gezag van de school verloopt via de directeur. Twee weken voorafgaand aan de vergadering is er overleg tussen de directeur en de MR (voorzitter en/of secretaris).  In iedere MR-vergadering is ruimte gereserveerd voor de directeur (of plaatsvervanger) om namens de directie toelichting te geven op ontwikkelingen binnen schoolverband. Hiertoe worden de vergaderstukken ook verstuurd aan de directeur. Van belang is dat zowel vanuit directie- als MR-zijde pro-actief informatie aan elkaar wordt verstrekt over bijzonderheden. Op deze manier kan tijdig worden geschakeld en, indien nodig, bijbehorende activiteiten worden ontplooid.