• Het-Kofschip-10
 • De-Reede-3
 • Het-Kofschip-9
 • De-Reede-15

MR-verantwoordelijkheden

De wet- en regelgeving waaronder de MR valt, is beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. Deze is te vinden op http://www.infowms.nl/wettekst-wms/actuele-tekst-wms/. De MR heeft een advies- en instemmingsrecht.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • de samenstelling van de formatie
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 • verandering van grondstelling van de school
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststelling van de onderwijstijd
 • de wijze waaropinvulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang