• Het-Kofschip-10
  • De-Reede-3
  • Het-Kofschip-9
  • De-Reede-15

Organisatie leerlingondersteuning

Het team van Het Baken wil het onderwijs zo vormgeven dat leerlingen optimaal kunnen leren. Daarbij stemmen wij het onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele leerling. Wij geven adaptief onderwijs. Goede leerlingenzorg is daar onderdeel van. Het Baken heeft twee intern begeleiders, zij coördineren de zorg voor alle leerlingen. Zij hebben diverse zorgtaken in de school, bijvoorbeeld het houden van groepsbesprekingen met de leerkracht. De intern begeleiders worden daarbij ondersteund door het ondersteuningsteam. 

Op Het Baken hanteren wij een vaste 'ondersteuningscyclus'. Deze cyclus start met het bepalen van de onderwijsbehoefte van de kinderen. Dat doen we met behulp van observatie- en toetsinstrumenten en gesprekken met kinderen en hun ouders/verzorgers. Op basis van deze gegevens bieden wij het kind de leerstof aan op een passend niveau. Wanneer een extra aanbod gewenst is, onderzoeken we nader wat er nodig is is, we diagnosticeren. Met deze diagnose kunnen we een achterstand of voorsprong gericht aanpakken. Samen met u en uw kind werken we aan een oplossing, we remediëren of verrrijken/verbreden. Onze plannen en uit te voeren acties beschrijven we in een groepsplan. Uiteraard willen we weten of de ondernomen acties effect hebben gehad, daarom evalueren we. Hebben we onze doelen bereikt? Heeft het kind zijn of haar doelen bereikt?

Om goed te kunnen signaleren en diagnosticeren maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen (CITO), methodetoetsen, observaties en repetities.

Ons doel is altijd een leerling zoveel mogelijk in de klas en in de school te helpen. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben of juist extra uitdaging nodig hebben, zoeken we naar een passende oplossing in de klas.

Organisatie

Onze school heeft 2 intern begeleiders die de ondersteuning voor alle leerlingen coördineren. Beide intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het aantal leerlingen, te weten:

- Hetty van Woudenberg (groepen 1-4)
- Jolanda ten Ham (groepen 5 t/m 8)

De intern begeleider heeft onder andere de volgende taken:

- leiding geven aan een zorgteam;
- toezien op het nakomen van gemaakte afspraken ten behoeve van de zorgleerlingen;
- begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van handelingsplannen;
- betrokken zijn bij gesprekken met ouders en/of externe deskundigen over leerlingen die
  specifieke ondersteuningsbehoeften hebben;
- contacten onderhouden tussen school en de schoolbegeleidingsdienst, de scholen voor
  speciaal onderwijs en andere scholen die professionele hulp bieden.